A
Nr kandydata:
matematyka II stopnia stacjonarne
Katalog kierunków Poszukaj interesującego Cię kierunku i wybierz 'Rozpocznij rekrutację.'
Skip Navigation Links
matematyka
Poziom studiów
II stopnia
Długość studiów
2 lata (4 sem)
Forma studiów
stacjonarne
Limit miejsc
60
Opłata rekrutacyjna
85
Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacji: 

Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej utworzonej w następujący sposób.

O pozycji kandydata na liście decyduje przede wszystkim suma oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz liczby S,

gdzie

S=2 dla kandydatów wymienionych w punkcie 1);

S=1 dla kandydatów wymieniowych w punkcie 2).

W przypadku kandydatów opisanych w punkcie 2) decyzję o umieszczeniu danego kandydata na liście podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Decyzja jest podejmowana w wyniku analizy dokumentacji dotyczącej ukończonych studiów bądź po opinii Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącej uzyskanych dotychczasowych efektów uczenia się. (Rozmowa Kwalifikacyjna odbędzie się 17.09.2021 o godzinie 14:00 w aplikacji MS Teams. Linki do spotkania zostaną rozesłane emailem. Zobacz szczegóły i wykaz zagadnień do rozmowy.) Jeżeli powyższy sposób ustalania ko lejności kandydatów okaże się nierozstrzygający, Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę średnią arytmetyczną ocen z poprzednio ukończonych studiów (na podstawie zaświadczenia o tej średniej, wydanego przez Uczelnię w której kandydat uzyskał dyplom).

UWAGA: 

1) jeśli na dyplomie ukończenia poprzednich studiów (lub suplemencie do tego dyplomu) brak informacji świadczących o ukończeniu specjalności nauczycielskiej, to kandydat powinien wybrać jedną z 2 specjalności: 

matematyka uniwersalna

matematyka + II etap edukacyjny (nauczycielska),

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji kandydat może być poproszony o rozmowę kwalifikacyjną.

Specjalności:

1) Specjalności nauczycielskie: 

matematyka (nauczycielska),

matematyka + II etap edukacyjny (nauczycielska).

UWAGA: Studia na specjalnościach nauczycielskich będą realizowane w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Innowacyjne kształcenie magistra matematyki na specjalności nauczycielskiej! "Od Praktyka do Mistrza". Zobacz film promocyjny.

2) Specjalność nienauczycielska: 

matematyka uniwersalna.

UWAGA:

Kierunek lub specjalność na studiach stacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności.

Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla

1. absolwentów studiów pierwszego stopnia 

(z dyplomem licencjata lub inżyniera) kierunku matematyka 

2. absolwentów studiów pierwszego stopnia z dyplomem licencjata lub inżyniera lub absolwentów studiów kierunkowych drugiego stopnia posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych działów matematyki: analiza matematyczna, algebra liniowa, geometria, logika i teoria mnogości, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa oraz informatyka i matematyka obliczeniowa, które to kompetencje potwierdzi powołana przez Dyrektora Instytutu Matematyki Komisja Kwalifikacyjna, po zapoznaniu się z dyplomem studiów i suplementem oraz sprawdzeniu uzyskanych efektów uczenia się na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów. Rozmowa Kwalifikacyjna odbędzie się 17.09.2021 o godzinie 14:00 w aplikacji MS Teams. Linki do spotkania zostaną rozesłane emailem. Zobacz szczegóły i wykaz zagadnień do rozmowy.

Termin rejestracji elektronicznej od
6/1/2021 12:00:00 AM
Termin rejestracji elektronicznej do
10/31/2021 11:59:00 PM
Data rozpoczęcia egzaminów - dotyczy kierunków na które przeprowadzane są egzaminy wstępne
17.09.2021
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
20.09.2021
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia
21-22.09.2021 w godzinach 9:00-15:30 budynek główny UP przy ul. Podchorążych 2 pok. 216
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej
23.09.2021
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej
24-27.09.2021
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra matematyki. Uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Dysponuje rozszerzoną wiedzą z działów matematyki, takich jak logika i teoria mnogości, analiza matematyczna, funkcjonalna i zespolona, topologia, geometria, algebra i teoria liczb, równania różniczkowe, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, informatyka i metody numeryczne. Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, budowania zaawansowanych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się rozbudowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, formułowania wniosków w języku symbolicznym oraz poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań naukowych. Dodatkowo, absolwent studiów II stopnia, zna język obcy do celów akademickich na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Uzyskane kompetencje pozwalają na podejmowanie pracy w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, bankach oraz innych sektorach gospodarki, które wymagają samokształcenia. Jest przygotowany do podejmowania badań naukowych w zakresie matematyki w ośrodkach krajowych i zagranicznych, a także do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich III stopnia. 

Absolwent specjalności matematyka (nauczycielska) dysponuje odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym) i uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki, wychowawcy i opiekuna w placówkach edukacyjnych, w szczególności szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Jest przygotowany do posługiwania się aktualnymi narzędziami technologii informacyjnej, a także wykorzystania jej w nauczaniu. 

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu statystyki i uczenia maszynowego, w tym metod opartych na uczeniu głębokim, specjalistyczną wiedzę w zakresie programowania, w tym programowania aplikacji internetowych, oraz w zakresie systemów baz danych SQL i NoSQL, Big Data i narzędzi Business Intelligence, a także dysponuje wiedzą dotyczącą metod matematycznych wykorzystywanych do modelowania procesów zachodzących na rynkach finansowych. Posiada umiejętności praktyczne dotyczące wykorzystania narzędzi programistycznych, szczególnie języków Python i R, umożliwiających efektywną i wydajną pracę z dużymi zbiorami danych, zastosowania algorytmów uczenia maszynowego do pozyskiwania wiedzy z danych oraz tworzenie wizualizacji i interaktywnych raportów. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki nabyte w trakcie studiów pozwolą na wykonywanie zaawansowanych analiz znajdujących zastosowanie w działalności gospodarczej i finansowej oraz przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Absolwent może podjąć pracę w sektorach usług finansowych i bankowych. Jest przygotowany do pracy w jednostkach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych. Może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach informatycznych. Zdobyte kompetencje pozwalają mu także na podjęcie pracy w ośrodkach naukowo-badawczych związanych z zastosowaniami matematyki, ekonomią, ekonometrią oraz informatyką.

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną

Paweł Solarz

email: pawel.solarz@up.krakow.pl

tel. 126626391

pn-pt: 8:00-15:00

Informacja o plikach COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.

Nie znaleziono Nie wybrano